Contact Us

Mua phần mềm thực chất là mua Know-How về quản trị khách hàng

Categories

KNOW- HOW CRM

Mua phần mềm thì không chỉ mua mỗi cái phần mềm mà thực chất các doanh nghiệp sẽ mua cả know-how của nhà cung cấp phần mềm. Phần mềm CRM nói chung là kết tinh trí tuệ của rất nhiều tri thức quản trị khách hàng tất nhiên là cần chọn nhà cung cấp có đủ kinh nghiệm và có đủ know-how.

Một doanh nghiệp sẽ mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra các form biểu báo cáo để nhanh chóng ra quyết định quản trị, đánh giá hiệu suất của Nhân viên, đánh giá sức khoẻ doanh nghiệp. Có một cách dễ hơn là tìm đến những nhà cung cấp CRM có kinh nghiệm tham khảo know-how của họ mà nhiều khi là ốp vào là dùng được luôn vì nhiều thứ đã có chuẩn quản trị rồi cứ thể mà dùng thôi.

Xem thêm: Vì sao các doanh nghiệp vừa và lớn đổ hàng tỷ đồng vào triển khai CRM mà vẫn Thất Bại?

Nguồn: Mr.Nguyễn Mạnh Tưởng – Co-founder CRMVIET