Contact Us

Tích hợp KiotViet

tích hợp kiotviet
đồng bộ dữ liệu kiotviet

Đồng bộ dữ liệu

Kết nối giữa CRMVIET và KiotViet

  • Đồng bộ các loại dữ liệu: Khách hàng, Sản phẩm, Hợp đồng (từ thông tin hóa đơn trên KiotViet)
  • Dữ liệu khách hàng: Mã khách hàng, tên khách hàng, điện thoại, email, sinh nhật khách hàng, địa chỉ ĐKKD, địa chỉ văn phòng, mô tả, mã số thuế,..
  • Dữ liệu sản phẩm: Lấy được tên sản phẩm, mã sản phẩm
  • Dữ liệu hợp đồng: mã hợp đồng, hàng hóa, trạng thái, thanh toán
  • Dữ liệu đồng bộ về tự động hoặc do người dùng nhấn đồng bộ

Quản lý

Dễ dàng quản lý hiệu quả và đồng nhất

  • Tích hợp được nhiều tài khoản Kiotviet, mỗi cửa hàng sẽ có mã định danh khác nhau do người dùng thiết lập
  • Webhook: Khi người dùng thêm mới, import hoặc sửa thông tin (khách hàng, sản phẩm, hóa đơn) trên KiotViet thì toàn bộ thông tin sẽ được cập nhật về CRM
đồng bộ kiotviet

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

Trở về trước
TÍCH HỢP TỔNG ĐÀI IP

Tiếp theo
TÍCH HỢP ERP