Contact Us

Quản lý hợp đồng

ql hợp đồng
thêm mới hợp đồng

Tạo hợp đồng

  • Trực tiếp thêm mới hợp đồng ngay trên phần mềm
  • Sinh hợp đồng từ báo giá hoặc cơ hội

Lưu trữ hợp đồng

  • Lưu trữ toàn bộ hợp đồng trên phần mềm bao gồm các thông tin trong hợp đồng như: Số hợp đồng, tên hợp đồng, giá trị hợp đồng, tình trạng hợp đồng, chủ sở hữu, thời gian thực hiện,..
  • Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm một hợp đồng qua các tiêu chí như: thời gian, trạng thái, loại hợp đồng,..
  • Cho phép xuất // nhập khẩu hợp đồng
quản lý hợp đồng

Quản lý chi tiết hợp đồng

Dễ dàng xem chi tiết từng hợp đồng

Quản lý tiến trình hợp đồng qua thanh trạng thái

Cảnh báo hiệu lực hợp đồng

Lưu trữ bình luận trao đổi liên quan tới hợp đồng

Chi phí liên quan tới hợp đồng

Quản lý các hóa đơn: số hóa đơn, số tiền, nội dung đã xuất cho hợp đồng

Upload tài liệu gắn với hợp đồng 

Các lần thanh toán thực tế qua tiền mặt hoặc chuyển khoản

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

Trở về trước
QUẢN LÝ BÁO GIÁ