Contact Us

Phân quyền Bảo mật

© CRMVIET

Bảo mật dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp

Tính năng bảo mật của CRMVIET cho phép bạn bảo mật dữ liệu khách hàng của mình ở các cấp độ khác nhau. Chỉ định vai trò cho người dùng, xác định quyền cấp module và cấp trường, đồng thời kiểm soát ai nhìn thấy những gì bên trong CRM với các cấp độ chia sẻ dữ liệu khác nhau.

Quản lý phân quyền

Quản lý và kiểm soát quyền truy cập

  • Phần mềm CRMVIET với hơn 400 quyền chi tiết, cho phép phân quyền cho các đối tượng người dùng trong tổ chức để đảm bảo tính bảo mật
  • Mỗi người dùng hay nhóm người dùng sẽ được truy cập vào dữ liệu với những tác vụ nhất định: Xem, thêm mới, sửa, xóa
Nhóm quyền
phân quyền nhân viên

Phân quyền cá nhân

Bảo mật cấp độ người dùng

  • Khi thêm mới người dùng, admin thực hiện phân quyền cho người dùng để có thể truy cập và sử dụng các tính năng trên hệ thống dựa trên vai trò của họ

Phân quyền phòng ban

Bảo mật cấp độ nhóm người dùng

  •  Thiết lập phân quyền cho phòng ban phù hợp với tính chất công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm
  • Các cá nhân trong phòng ban sẽ được phân quyền giống nhau hoặc khác nhau dựa trên chức vụ của họ trong team
  • Tạo nhóm để cộng tác các phòng ban với nhau, chia sẻ thông tin chung theo hệ thống phân cấp linh hoạt (người dùng, vai trò, cấp bậc)
    Ví dụ: Nhân viên bán hàng có thể thao tác trên module bán hàng (khách hàng, báo giá, hợp đồng…) tuy nhiên vẫn có quyền xem những chiến dịch trên module marketing
phân quyền phòng ban

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

Trở về
QUẢN TRỊ

Tiếp theo
BIỂU ĐỒ