Contact Us

Cập nhật tính năng phần mềm CRMVIET ngày 12/11/2019

Categories

Chào anh/chị,

CRMVIET cập nhật tính năng mới. Với 1 số thay đổi trong các tính năng so với các phiên bản cũ như sau:

 • Cho phép upload các file tài liệu: PPT, PPS, PPTX, PPSX, zip, rar,…
 • Xem nhanh thông tin khách hàng trong khách hàng chung 
 • Ghi log chức năng xóa file tài liệu ở các module khách hàng, giao dịch,..
 • Catalog: loại chi phí + thêm filter loại chi phí trong màn hình phiếu chi
 • Khi khách hàng đăng ký webform, email khách hàng nếu đang trong list unsubcribe thi xóa khỏi list unsubcribe đi 
 • Thêm mới khách hàng: thêm nút lưu và mới 
 • Thêm mới giao dịch: thêm nút lưu và mới 
 • Khách hàng chung: search KH theo nhóm loại 
 • Báo cáo tổng hợp khách hàng theo trạng thái 
 • Bổ sung filter hạn hoàn thành vào trong màn hình công việc dự án 
 • Sửa các chức năng trạng thái mặc định KH khi được thêm từ webform, facebook – có thể mỗi form một trạng thái khác nhau.
 • Search Ticket theo nhóm hỗ trợ 
 • Tổng đài webRTC: thay đổi cách lấy thông tin cuộc gọi nhanh hơn
 • Mẫu báo giá 3- hiển thị theo chiều dọc 
 • Quy tắc chuyển chủ sở hữu: thêm hành động nhập khẩu, Khách hàng – khách hàng được thêm mới từ nhập khẩu có thể được tự động chuyển CSH  theo quy tắc
 • Nhập khẩu khách hàng: thêm lựa chọn, tự động phân nhóm theo đầu số điện thoại 
 • Thêm quyền:  xuất khẩu thanh toán và hủy ticket. 
   

Trân trọng!!!