Contact Us

Trải nghiệm khách hàng

2019-04-11
Crmviet - Customer Experience - trải nghiệm khách hàng

Customer Experience và Quản trị trải nghiệm khách hàng của Doanh nghiệp

2019-04-10
Bản dồ hành trình trải nghiệm khách hàng là gì

Bản đồ Hành trình trải nghiệm khách hàng

Customer Journey Map là một bản đồ hành trình trải nghiệm khách hàng về một thương hiệu theo thời gian. Nói cách khác đây chính là hành trình kết nối khách hàng với thương hiệu của […]