Contact Us

Quy trình lập kế hoạch và đánh giá KPI trong doanh nghiệp

Trọng số đánh giá trong KPI

Trọng số đánh giá trong KPI

Như mọi người biết, KPI là chỉ số sẽ cho thất nhân sự trong doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào, có hiệu quả hay không của toàn thể doanh nghiệp. Quy trình đánh giá KPI sẽ được thực hiện dựa trên mục tiêu và kết quả của công việc của từng cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp.

1. Quy trình xây dựng lập kế hoạch đánh giá KPI

Lập kế hoạch đánh giá KPI cho nhân sự được chia làm 6 bước:

Bước 1: Cam kết

Cam kết đánh giá hiệu quả công việc dựa trên các tiêu chí đo lường và có chế độ khen thưởng hợp lý.

Bước 2: Xây dựng thẻ điểm KPIs

Xây dựng danh sách KPIs cho từng phòng ban (KPI nhân sự, KPI của marketing, KPI kinh doanh) và chức danh công việc.

Từng giai đoạn trong hoạt động kinh doanh để xây dựng chỉ tiêu KPIs khả thi cho từng nhân viên (số lượng nhân sự, doanh số,…)

Quy trình đánh giá KPI

Quy trình đánh giá KPI

Bước 3: xây dựng nội quy nghiệp vụ

Phối hợp với từng phòng ban để xây dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ để đạt được mục tiêu KPIs đề ra.

Ban hành nội quy và hướng dẫn nghiệp vụ

Bước 4: lập kế hoạch và giao cho từng nhân viên

Lập kế hoạch các công việc theo tuần, tháng, năm hay theo từng quý thậm chí là theo từng dự án.

Với những ngành khác nhau sẽ có kế hoạch khác nhau.

Ví dụ: với doanh nghiệp sản xuất, cần lập kế hoạch sản xuất cụ thể cho từng bộ phận.

Giao kế hoạch công việc cho từng nhân viên gồm:

  • Tên công việc
  • Quy trình thực hiện
  • Sản phẩm thu được
  • Thời hạn hoàn thành
  • Người hỗ trợ

>>Xem thêm: cách xây dựng hệ thống đánh giá KPI cho nhân viên

Bước 5: thực hiện công việc theo kế hoạch

Từng nhân viên được giao công việc cần thực hiện và cập nhật và báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng.

Theo dõi báo cáo KPIs hàng ngày để so sánh tỷ lệ với chỉ tiêu.

Quy trình đánh giá KPI

Quy trình đánh giá KPI

Bước 6: đánh giá KPIs

Tổng kết số liệu hoạt động đạt đươc của từng nhân viên, từng phòng ban bộ phận thông qua phần mềm đánh giá KPIs

Đánh giá, lập bảng thưởng KPIs cho các chỉ tiêu hoàn thành cũng như giải pháp cho các chỉ tiêu chưa hoàn thành.

2. Quy trình đánh giá KPIs trong doanh nghiệp

 Để đánh giá hiệu quả KPIs cần thực hiện đúng 5 yêu cầu sau:

#1. Xác dịnh các yêu cầu cơ bản  việc đánh giá

Các cấp quản lý cần xác định các công việc cụ thể của từng nhân viên, phòng ban. Lưu ý, các yêu cầu này cần thể hiện đặc trưng công việc của từng bộ phận và bản thân nhân viên. đồng thời phải liên quan đến mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

#2. Xác định phương pháp đánh giá KPI

Mỗi loại hình, ngành nghề doanh nghiệp sẽ có phương thức đánh giá thực hiện công việc phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp đó.

Quy trình đánh giá KPI

Quy trình đánh giá KPI

#3. Đảm bảo cấp quản lý thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá KPI công việc

Hệ thống đánh giá KPI cần được thiết lập đầy đủ, chính xác và đồng thời quản lý cần được đào tạo kỹ lưỡng trước khi thực hiện đánh giá công việc theo KPI.

Xem thêm: Mẫu KPI cho cá nhân và từng bộ phận

#4. Thực hiện buổi họp thảo luận đánh giá công việc cho từng phòng ban

Trước khi tiến hành buổi họp thảo luận, quản lý cần thông báo rõ ràng với từng phòng ban, nhân viên về tầm quan trọng về nội dung của việc đánh giá KPI thực hiện công việc.

Thông qua buổi thảo luận, việc đánh giá thực hiện công việc sẽ hiệu quả hơn trong doanh nghiệp.

#5. Thực hiện đánh giá công việc theo KPI

Việc đánh giá kết quả công việc dựa trên hệ thống chỉ số đánh giá KPI sẽ giúp quản lý và nhân viên có góc nhìn cụ thể và đúng đắn về mục tiêu cũng như hiệu suất công việc.

Tóm lại, việc thực hiện đúng quy trình đánh giá KPI công việc có tầm ảnh hưởng rất lớn trong mỗi doanh nghiệp. Đánh giá công việc sẽ chỉ ra những điểm tốt và yếu điểm của từng người. Qua đó sẽ giúp nhân viên có thể khắc phục yếu điểm và nâng cao hiệu suất làm việc cho muc tiêu chung cua doanh nghiệp.

Nếu bạn thấy, thiết lập quy trình đánh giá KPI thật sự ý nghĩa quan trọng và có mong muốn một phần mềm giúp hỗ trợ đánh giá KPI.

PHẦN MỀM CRM sẽ giúp quản lý – chăm sóc khách hàng đồng thời có thể quản lý nhân viên hiệu quả với tính năng KPI được tích hợp. Với tính năng này, bạn hoàn toàn có thể thiết lập mục tiêu, chỉ số cho từng bộ phận phòng ban.