Contact Us

Cập nhật tính năng mới của phần mềm CRMVIET – tháng 5/2020

Categories

CRMVIET xin trân trọng thông báo một số tính năng mới của phần mềm:

 1. Sửa lại cho Module Survey, hỗ trợ thêm câu trả lời khác 
 2. Sửa lại Module  Biểu đồ 
 3. Quy tắc chuyển chủ sở hữu thành chuyển trạng thái khách hàng 
 4. Sửa lại Module Webform 
 5. Mặc định chọn thời gian hết hạn Ticket, Giao dịch, Công việc là 23:59:59
 6. Sửa lại gợi ý nội dung trợ giúp để dạng ẩn, nhập nội dung vào sẽ biến mất 
 7. Thêm cột loại HĐ cho xuất thanh toán 
 8. Webform trường loại khách hàng, thêm lựa chọn loại là selectbox
 9. Sửa search module Vị trí địa lý
 10. Popup xem tài liệu hợp đồng 
 11. Popup sửa giao dịch chi tiết khách hàng. 

CRMVIET 

Trân trọng thông báo!!!