Contact Us

Cập nhật tính năng mới của phần mềm CRMVIET ngày 03/12/2019

Categories

Cập nhật tính năng mới phần mềm CRMVIET

Chào anh/chị!

Phần mềm CRMVIET có cập nhật một số tính năng mới so với phiên bản cũ như sau:

 • Cập nhật thêm một số chỉ tiêu KPI mới 
 • Thêm Kpi nhân viên ngay trong chi tiết Kpi 
 • Phiếu chuyển tiền nội bộ 
 • Quyền sửa và hủy ticket 
 • Báo cáo kết quả kinh doanh 
 • Lọc khách hàng theo phòng ban 
 • Thêm trang hiển thị kết quả nhập khẩu: Hàng hóa, khách hàng, Giao dịch, Hợp đồng,  Cơ hội,..
 • Lịch sử nhập hàng tồn kho 
 • Thêm điều kiện tạo ticket trong Automation, cập nhật trạng thái ticket, thêm mới ticket 
 • Tối ưu performance 
 • Select chọn date time trong search Ticket 
 • Icon play và dowload file trong giao dịch hợp đồng. 

Trân trọng!!!

CRMVIET