CRM Staff

 (25 triệu đồng)

Thời lượng:

✔️ 01 buổi đào tạo trực tiếp

✔️06 buổi tư vấn Online ( 2 buổi/tháng)

Mục tiêu: 

✔️ Tư vấn áp dụng thành công CRM vào hoạt động DN

✔️Giúp doanh nghiệp tự có thể xây dựng, vận hành và  phát triển hoạt động CRM theo xu hướng mới nhất

Nội dung tư vấn:

✔️ Buổi 1: Đánh giá tổng thể thực trạng quan hệ với khách hàng (CRM) của DN. Tư vấn xây dựng mục tiêu triển khai CRM

✔️Buổi 2: Tư vấn thiết lập KPIs

✔️Buổi 3: Review xây dựng KPIs, Tư vấn xây dựng quy trình hoạt động Marketing

✔️Buổi 4: Review quy trình Marketing, Tư vấn quy trình Sale

✔️Buổi 5: Review quy trình Sale, Tư vấn quy trình hoạt động sau bán hàng

✔️Buổi 6: Đánh giá hiệu quả tổng thể triển khai CRM, Đưa ra gợi ý nâng cao hiệu quả sử dụng

x