CRM Survey

 (20 triệu đồng)

Thời lượng:

✔️ 2 buổi tư vấn trực tiếp

✔️ 2 buổi tư vấn Online ( nếu cần thiết )

Mục tiêu: 

✔️ Đề xuất quy trình Quản trị Khách hàng tối ưu khi áp dụng phần mềm CRMVIET

✔️  Xây dựng kế hoạch triển khai CRM cụ thể

Nội dung tư vấn:

✔️ Trao đổi và làm việc trực tiếp các phòng ban của doanh nghiệp, quan sát công việc thực tế

✔️ Vẽ lại quy trình làm việc hiện tại giữa các phòng ban của doanh nghiệp

✔️ Đưa ra quy trình tham khảo, trao đổi thống nhất quy trình với ban lãnh đạo

✔️ Vẽ lại quy trình chuẩn đã thống nhất

Đối tượng phù hợp: 

    Các doanh nghiệp chưa có quy trình quản trị khách hàng trước trong và sau bán hàng thống nhất, rõ ràng, được văn bản hoá và số hoá

x